Mermer Taşı

Mermer Taşı

Marble (mermer) kelimesi Yunanca marmaron kelimesinden gelmektedir ve kireçtaşının metamorfizme uğramış halidir. Bileşenlerinin %90-98’i CaCo3’ ten(Kalsiyum Karbonat) oluşmaktadır ve düşük oranda MgCO3 (Magnezyum Karbonat) içermektedir. Mermerler ince ve iri taneli kalsit veya dolamit kristallerinden meydana gelmiş sediment kökenli metamorfik kayaçlardır ve çok çeşitli renklerde bulunabilirler.

Mermerler başlıca yapılarda, iç dekorasyonda, heykelcilikte, masa-sehpa üstünde ve birçok süs eşyalarının yapımında kullanılır. Günümüzde mermer küvet, lavabo, mutfak tezgâhı gibi mermer mamulü bina aksesuarları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Mermerin sert yapısı merdiven ve zemin döşemelerindeki kullanımını da arttırmaktadır. Heykelcilikte ise mermerin ışığı iletme özelliği ehemmiyet taşır. Açıkta kullanılan mermerin hasarsız olması gerekir. Aksi takdir de mermere sızan su hem renginin bozulmasına hem de ilerde dağılmasına sebebiyet verir.

Dünyada belli başlı mermer üreten ülkeler: İtalya, ABD, Fransa, Portekiz, Batı Almanya, Türkiye, Belçika, İsviçre, Yugoslavya, Yunanistan, Avusturya ve İspanya’dır. Bu ülkelerin içerisinde en güzel mermer İtalya’da çıkmaktadır. İtalya’daki Carrara ocağından çıkan kar gibi beyaz mermerler, dünyaca meşhurdur. Diğer dünya ülkelerinin mermer üretimi veya mermer üretimine katkıları yok denecek kadar azdır.
Mermerlerin Sınıflandırılması

Mineral tanelerine göre 

 1. İnce taneli mermer (1 mm)
 2. Orta taneli mermer (1–5 mm)
 3. İri taneli mermer (5 mm )
 4. Büyük taneli mermer(1–2 cm)

Yapı ve dokularına göre

 1. Masif mermer; kompakt görünümlü, ince ve iri tanelidir.
 2. Laminal mermer; renkli şeritli görünümde, ince taneli şeritler farklı mineral veya elementler içerirler.
 3. Şisti mermer; yapraklı yapıda ve önemli miktarda mika içermektedir.
 4. Breşik mermer; tekrar kırılmış ikincil minerallerle dolgulanmıştır. Ana dolgular farklı renk ve mineral içerikli olabilirler.

Jeolojik olarak

 1. Magmatik kayaçlar (Granit, diyabaz, siyenit vb.)
 2. Metamorfik kayaçlar (Hakiki mermerler, rekristalize kireçtaşları vb.)
 3. Sedimanter kayaçlar (Travertenler, oniks mermerler, çakıltaşı (=konglomera) vb.)